O nas

24.04.2018 r.                      

W dniu 24.04.2018 r. odbyło się zwyczajne walne zgromadzenia członków CAKW z następującym porządkiem obrad:
1) wybór przewodniczącego,
2) rozpatrzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za rok 2017,
3) rozpatrzenie sprawozdania komisji rewizyjne za rok 2017,
4) podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności i sprawozdania komisji rewizyjnej za rok 2017,
b) przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok 2017,
c) udzielania zarządowi absolutorium na wniosek komisji rewizyjnej, a w przypadku braku wniosku komisji rewizyjnej oprócz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania nowej komisji rewizyjnej,
5) rozpatrzenie projektu strategii działania na lata 2018-2020 i planu działalności w 2018 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności, form działalności gospodarczej Stowarzyszenia oraz budżetu 2018 roku,
6) w związku z zakończeniem kadencji wybór zarządu, a w tym podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia liczby członków zarządu,
b) wybór komisji skrutacyjnej,
c) wyboru zarządu,
7) rozpatrzenie celowości wprowadzenia dodatkowej zadaniowej składki członkowskie aby pozyskać środki finansowe od sympatyków na pokrycie kosztów organizacji forum audytu,
8) dyskusja w sprawie celowości podjęcia działalności gospodarczej.

 


W dniu 24.04.2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia.

Podczas Walnego Zgromadzenia zatwierdzono Uchwały:

  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2016 r.
  2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
  3. w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2016 r.
  4. w sprawie kierunków rozwoju Stowarzyszenia, form działalności i budżetu na 2017 r.
  5. w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia
  6. w sprawie zmian w Zarządzie Stowarzyszenia
  7. w sprawie zmian w Komisji Rewizyjnej.

Kierunki rozwoju Stowarzyszenia do pobrania tutaj – U4 kierunki rozwoju CAKW

Wyniki Uchwał nr 6 i 7 przedstawiamy w zakładce KONTAKT

__________________________________________________________________________

Do pobrania:

Deklaracja członkowska – do pobrania