Członkowie CAKW

5.04.2019 r.

Dotyczy: Zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia członków

Zarząd CAKW przyjął:

– sprawozdanie finansowe za 2018 rok (Sprawozdanie Finansowe CAKW za 2018)

– sprawozdanie z działalności w 2018 roku (Sprawozdanie Zarządu CAKW za 2018)

Pełnomocnictwo do reprezentacji – (pełnomocnictwoCAKW)

_______________________________________________________

05.04.2018 r.

Dotyczy: Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia członków Szanowni Państwo,

Zarząd CAKW podjął uchwałą 3/18 w sprawie zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia członków na 24 kwietnia 2018 roku w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 82F, 03-301 Warszawa w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej na godzinę 17:00, ale nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszego dnia 8 Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej z następującym porządkiem obrad:
1) wybór przewodniczącego,
2) rozpatrzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za rok 2017,
3) rozpatrzenie sprawozdania komisji rewizyjne za rok 2017,
4) podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności i sprawozdania komisji rewizyjnej za rok 2017,
b) przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok 2017,
c) udzielania zarządowi absolutorium na wniosek komisji rewizyjnej, a w przypadku braku wniosku komisji rewizyjnej oprócz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania nowej komisji rewizyjnej,
5) rozpatrzenie projektu strategii działania na lata 2018-2020 i planu działalności w 2018 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności, form działalności gospodarczej Stowarzyszenia oraz budżetu 2018 roku,
6) w związku z zakończeniem kadencji wybór zarządu, a w tym podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia liczby członków zarządu,
b) wybór komisji skrutacyjnej,
c) wyboru zarządu,
7) rozpatrzenie celowości wprowadzenia dodatkowej zadaniowej składki członkowskie aby pozyskać środki finansowe od sympatyków na pokrycie kosztów organizacji forum audytu,
8) dyskusja w sprawie celowości podjęcia działalności gospodarczej.

____________________________________________________

!!!UWAGA!!!

05.04.2018 r.
Dotyczy: składki członkowskie za rok 2018
Zarząd Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW) wyznaczył na 15 kwietnia 2018 roku termin opłacenia składki członkowskiej za 2018 rok. Wysokość składki ustalono w 2012 roku wynosi 75,00 zł rocznie i należy ją wpłacić na rachunek Stowarzyszenia:

49 1750 0012 0000 0000 3441 9477

____________________________________________________


21.02.2017 r.

Informacja w sprawie składek członkowskich.

26 stycznia 2017 roku zarząd Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów do spraw Kontroli Zarządczej podjął decyzję o wyznaczeniu terminu płatności składek członkowskich w wysokości 75,00 zł za rok 2017 i składek zaległych do 31 marca 2017 roku. W związku z powyższym zarząd uznaje, że członkami Stowarzyszenia są osoby, które opłaciły składkę członkowską za rok 2015 lub 2016 lub 2017 i osoby przyjęte w dniu 7 października 2016 roku.
Składki należy wnosić przelewem na konto stowarzyszenia nr 49 1750 0012 0000 0000 3441 9477.
Informacje szczegółowe znajdują się także w treści deklaracji członkowskiej dostępnej poniżej.

Deklaracja członkowska – do pobrania